Stable Pd-Cu Hydride Catalyst for Efficient Hydrogen Evolution

Yanyan Jia, Tzu Hsi Huang, Shuan Lin, Lisheng Guo, Yu Min Yu, Jeng Han Wang, Kuan Wen Wang, Sheng Dai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

36 Scopus citations

Search results