Solution-Processed High-Performance Tetrathienothiophene-Based Small Molecular Blends for Ambipolar Charge Transport

Sureshraju Vegiraju, Chih Yu Lin, Pragya Priyanka, Deng Yi Huang, Xian Lun Luo, Hsiang Chi Tsai, Shao Huan Hong, Chia Jung Yeh, Wei Chieh Lien, Chien Lung Wang, Shih Huang Tung, Cheng Liang Liu, Ming Chou Chen, Antonio Facchetti

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Scopus citations

Search results