Simultaneous Detection of Optical Flares of the Magnetically Active M-dwarf Wolf359

Han Tang Lin, Wen Ping Chen, Jinzhong Liu, Xuan Zhang, Yu Zhang, Andrew Wang, Shiang Yu Wang, Matthew J. Lehner, C. Y. Wen, J. K. Guo, Y. H. Chang, M. H. Chang, Anli Tsai, Chia Lung Lin, C. Y. Hsu, Wing Ip

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Search results