Shielding against Unfolding by Embedding Enzymes in Metal-Organic Frameworks via a de Novo Approach

Fu Siang Liao, Wei Shang Lo, Yu Shen Hsu, Chang Cheng Wu, Shao Chun Wang, Fa Kuen Shieh, Joseph V. Morabito, Lien Yang Chou, Kevin C.W. Wu, Chia Kuang Tsung

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

247 Scopus citations

Search results