Revealing and magnifying interfacial effects between ruthenium and carbon supports for efficient hydrogen evolution

Yongjun Jiang, Ting Wei Huang, Hsuan Lien Chou, Lihui Zhou, Sheng Wei Lee, Kuan Wen Wang, Sheng Dai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Search results