Reaction-based colorimetric and ratiometric fluorescence sensor for detection of cyanide in aqueous media

Yan Duo Lin, Yung Shu Pen, Weiting Su, Kang Ling Liau, Yun Sheng Wen, Chin Hsin Tu, Chia Hsing Sun, Tahsin J. Chow

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

65 Scopus citations

Search results