Promotion of Ternary Pt-Sn-Ag Catalysts toward Ethanol Oxidation Reaction: Revealing Electronic and Structural Effects of Additive Metals

Sheng Dai, Tzu Hsi Huang, Xingxu Yan, Chao Yu Yang, Tsan Yao Chen, Jeng Han Wang, Xiaoqing Pan, Kuan Wen Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Scopus citations
Filter
Finished

Search results