Photoluminescence Enhancement in WS2Nanosheets Passivated with Oxygen Ions: Implications for Selective Area Doping

Yu Han Wang, Hsin Mei Ho, Xuan Long Ho, Li Syuan Lu, Shang Hsien Hsieh, Shuei De Huang, Hsiang Chih Chiu, Chia Hao Chen, Wen Hao Chang, Jonathon David White, Yu Hui Tang, Wei Yen Woon

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Search results