Nanostructured InGaN Quantum Wells as a Surface-Enhanced Raman Scattering Substrate with Expanded Hot Spots

Fan Ching Chien, Ting Fu Zhang, Chi Chen, Thi Anh Nguyet Nguyen, Song Yu Wang, Syuan Miao Lai, Chia Hua Lin, Chun Kai Huang, Cheng Yi Liu, Kun Yu Lai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Scopus citations

Search results