Method of compensating for pixel migration in volume holographic optical disc (VHOD)

Yeh Wei Yu, Chih Yuan Cheng, Tun Chien Teng, Cheng Hsien Chen, Shiuan Huei Lin, Bo Rong Wu, Che Chih Hsu, Yi Jiun Chen, Xuan Hao Lee, Chi Yu Wu, Ching Cherng Sun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Search results