Mechanism and quantum efficiency of yellow emission at the organic-inorganic F8T2/p-GaN interface

Chia Yueh Chou, Chia Hua Lin, Ching Han Liao, Yen Ju Wu, Wei Hao Chen, Bao Jhen Li, Cheng Yi Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results