Interaction of two free-falling spheres in water

Chia Ren Chu, Tso Ren Wu, Yuan Fu Tu, Shun Kai Hu, Chia Lin Chiu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Search results