High-brightness and high-speed vertical-cavity surface-emitting laser arrays

Zuhaib Khan, Jie Chen Shih, Rui Lin Chao, Tzong Liang Tsai, Hsin Chuan Wang, Gang Wei Fan, Yu Chen Lin, Jin Wei Shi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Scopus citations

Search results