GaN-based mini-LED matrix applied to multi-functional forward lighting

Quang Khoi Nguyen, Yi Jou Lin, Ching Sun, Xuan Hao Lee, Shih Kang Lin, Chi Shou Wu, Tsung Hsun Yang, Tian Li Wu, Tsung Xian Lee, Chao Hsin Chien, Yeh Wei Yu, Ching Cherng Sun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Search results