FOSSIL. II. The Rotation Periods of Small-sized Hilda Asteroids

Chan Kao Chang, Ying Tung Chen, Wesley C. Fraser, Matthew J. Lehner, Shiang Yu Wang, Mike Alexandersen, Young Jun Choi, A. Paula Granados Contreras, Takashi Ito, Youngmin Jeongahn, Jianghui Ji, J. J. Kavelaars, Myung Jin Kim, Samantha M. Lawler, Jian Li, Zhong Yi Lin, Patryk Sofia Lykawka, Hong Kyu Moon, Surhud More, Marco Muñoz-GutiérrezKeiji Ohtsuki, Rosemary E. Pike, Tsuyoshi Terai, Seitaro Urakawa, Fumi Yoshida, Hui Zhang, Haibin Zhao, Ji Lin Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Search results

  • FOSSIL. II. Subaru/HSC light curves of Hildas

    Chang, C. (Creator), Chen, Y. (Creator), Fraser, W. C. (Creator), Lehner, M. J. (Creator), Wang, S. (Creator), Alexandersen, M. (Creator), Choi, Y. (Creator), Granados Contreras, A. P. (Creator), Ito, T. (Creator), Jeongahn, Y. (Contributor), Ji, J. (Creator), Kavelaars, J. J. (Creator), Kim, M. (Creator), Lawler, S. M. (Creator), Li, J. (Creator), Lin, Z. (Creator), Lykawka, P. S. (Creator), Moon, H. (Creator), More, S. (Creator), Muñoz-Gutiérrez, M. (Contributor), Ohtsuki, K. (Creator), Pike, R. E. (Creator), Terai, T. (Creator), Urakawa, S. (Creator), Yoshida, F. (Creator), Zhang, H. (Creator), Zhao, H. (Creator), Zhou, J. (Creator), Lehner, M. J. (Creator) & More, S. (Creator), Centre de Donnees Strasbourg (CDS), 2022

    Dataset