First BISTRO Observations of the Dark Cloud Taurus L1495A-B10: The Role of the Magnetic Field in the Earliest Stages of Low-mass Star Formation

Derek Ward-Thompson, Janik Karoly, Kate Pattle, Anthony Whitworth, Jason Kirk, David Berry, Pierre Bastien, Tao Chung Ching, Simon Coudé, Jihye Hwang, Woojin Kwon, Archana Soam, Jia Wei Wang, Tetsuo Hasegawa, Shih Ping Lai, Keping Qiu, Doris Arzoumanian, Tyler L. Bourke, Do Young Byun, Huei Ru Vivien ChenWen Ping Chen, Mike Chen, Zhiwei Chen, Jungyeon Cho, Minho Choi, Youngwoo Choi, Yunhee Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Sophia Dai, Victor Debattista, James Di Francesco, Pham Ngoc Diep, Yasuo Doi, Hao Yuan Duan, Yan Duan, Chakali Eswaraiah, Lapo Fanciullo, Jason Fiege, Laura M. Fissel, Erica Franzmann, Per Friberg, Rachel Friesen, Gary Fuller, Ray Furuya, Tim Gledhill, Sarah Graves, Jane Greaves, Matt Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Saeko Hayashi, Thiem Hoang, Martin Houde, Charles L.H. Hull, Tsuyoshi Inoue, Shu Ichiro Inutsuka, Kazunari Iwasaki, Il Gyo Jeong, Doug Johnstone, Vera Könyves, Ji Hyun Kang, Miju Kang, Akimasa Kataoka, Koji Kawabata, Francisca Kemper, Jongsoo Kim, Shinyoung Kim, Gwanjeong Kim, Kyoung Hee Kim, Mi Ryang Kim, Kee Tae Kim, Hyosung Kim, Florian Kirchschlager, Masato I.N. Kobayashi, Patrick M. Koch, Takayoshi Kusune, Jungmi Kwon, Kevin Lacaille, Chi Yan Law, Chang Won Lee, Hyeseung Lee, Yong Hee Lee, Chin Fei Lee, Jeong Eun Lee, Sang Sung Lee, Dalei Li, Di Li, Guangxing Li, Hua Bai Li, Sheng Jun Lin, Hong Li Liu, Tie Liu, Sheng Yuan Liu, Junhao Liu, Steven Longmore, Xing Lu, A. Ran Lyo, Steve Mairs, Masafumi Matsumura, Brenda Matthews, Gerald Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nguyen Bich Ngoc, Nagayoshi Ohashi, Takashi Onaka, Geumsook Park, Harriet Parsons, Nicolas Peretto, Felix Priestley, Tae Soo Pyo, Lei Qian, Ramprasad Rao, Jonathan Rawlings, Mark Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Sarah Sadavoy, Hiro Saito, Giorgio Savini, Masumichi Seta, Yoshito Shimajiri, Hiroko Shinnaga, Mehrnoosh Tahani, Motohide Tamura, Ya Wen Tang, Xindi Tang, Kohji Tomisaka, Le Ngoc Tram, Yusuke Tsukamoto, Serena Viti, Hongchi Wang, Jintai Wu, Jinjin Xie, Meng Zhe Yang, Hsi Wei Yen, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Hyeong Sik Yun, Tetsuya Zenko, Guoyin Zhang, Yapeng Zhang, Chuan Peng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Ilse de Looze, Philippe André, C. Darren Dowell, David Eden, Stewart Eyres, Sam Falle, Valentin J.M. Le Gouellec, Frédérick Poidevin, Jean François Robitaille, Sven van Loo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'First BISTRO Observations of the Dark Cloud Taurus L1495A-B10: The Role of the Magnetic Field in the Earliest Stages of Low-mass Star Formation'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences