Enhancing Water-Splitting Efficiency Using a Zn/Sn-Doped PN Photoelectrode of Pseudocubic α-Fe2O3 Nanoparticles

Jie Xiang Yang, Yongtao Meng, Chuan Ming Tseng, Yan Kai Huang, Tung Ming Lin, Yang Ming Wang, Jin Pei Deng, Hsiang Chiu Wu, Wei Hsuan Hung

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Scopus citations

Search results