Enhanced CO2 Electrochemical Reduction Performance over Cu@AuCu Catalysts at High Noble Metal Utilization Efficiency

Sheng Dai, Tzu Hsi Huang, Wei I. Liu, Chia Wei Hsu, Sheng Wei Lee, Tsan Yao Chen, Ya Chen Wang, Jeng Han Wang, Kuan Wen Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

36 Scopus citations

Search results