Effect of de-twinning on tensile strength of nano-twinned cu films

Chia Hung Lee, Erh Ju Lin, Jyun Yang Wang, Yi Xuan Lin, Chen Yu Wu, Chung Yu Chiu, Ching Yu Yeh, Bo Rong Huang, Kuan Lin Fu, Cheng Yi Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Search results