Device characteristics of AlGaN/GaN HEMTs with p-GaN cap layer

Chih Hao Li, Yan Cheng Jiang, Hsin Chang Tsai, Yi Nan Zhong, Yue ming Hsin

Research output: Contribution to journalEditorial

7 Scopus citations

Search results