Cytoplasmic LIF reprograms invasive mode to enhance NPC dissemination through modulating YAP1-FAK/PXN signaling

Shu Chen Liu, Tien Hsu, Yu Sun Chang, An Ko Chung, Shih Sheng Jiang, Chun Nan OuYang, Chiou Hwa Yuh, Chuen Hsueh, Ya Ping Liu, Ngan Ming Tsang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Scopus citations

Search results