Crystalline inorganic frameworks with 56-ring, 64-ring, and 72-ring channels

Hsin Yau Lin, Chih Yuan Chin, Hui Lin Huang, Wen Yen Huang, Ming Jhe Sie, Li Hsun Huang, Yuan Han Lee, Chia Her Lin, Kwang Hwa Lii, Xianhui Bu, Sue Lein Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

152 Scopus citations

Search results