Composition effect of oxygen reduction reaction on PtSn nanorods: An experimental and computational study

Shao Yan Yan, Chen Wei Liu, Tzu Hsi Huang, Yao Zhang Guo, Sheng Wei Lee, Jeng Han Wang, Kuan Wen Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Scopus citations

Search results