Colloidal heat engine driven by engineered active noise

John A.C. Albay, Zhi Yi Zhou, Chia Hao Chang, Hsuan Yi Chen, Jae Sung Lee, Cheng Hung Chang, Yonggun Jun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Search results