B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic Fields in the Filamentary Structures of Serpens Main

Woojin Kwon, Kate Pattle, Sarah Sadavoy, Charles L.H. Hull, Doug Johnstone, Derek Ward-Thompson, James Di Francesco, Patrick M. Koch, Ray Furuya, Yasuo Doi, Valentin J.M. Le Gouellec, Jihye Hwang, A. Ran Lyo, Archana Soam, Xindi Tang, Thiem Hoang, Florian Kirchschlager, Chakali Eswaraiah, Lapo Fanciullo, Kyoung Hee KimTakashi Onaka, Vera Könyves, Ji Hyun Kang, Chang Won Lee, Motohide Tamura, Pierre Bastien, Tetsuo Hasegawa, Shih Ping Lai, Keping Qiu, David Berry, Doris Arzoumanian, Tyler L. Bourke, Do Young Byun, Wen Ping Chen, Huei Ru Vivien Chen, Mike Chen, Zhiwei Chen, Tao Chung Ching, Jungyeon Cho, Yunhee Choi, Minho Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Simon Coudé, Sophia Dai, Pham Ngoc Diep, Yan Duan, Hao Yuan Duan, David Eden, Jason Fiege, Laura M. Fissel, Erica Franzmann, Per Friberg, Rachel Friesen, Gary Fuller, Tim Gledhill, Sarah Graves, Jane Greaves, Matt Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Jennifer Hatchell, Saeko Hayashi, Martin Houde, Tsuyoshi Inoue, Shu Ichiro Inutsuka, Kazunari Iwasaki, Il Gyo Jeong, Miju Kang, Janik Karoly, Akimasa Kataoka, Koji Kawabata, Francisca Kemper, Kee Tae Kim, Gwanjeong Kim, Mi Ryang Kim, Shinyoung Kim, Jongsoo Kim, Jason Kirk, Masato I.N. Kobayashi, Takayoshi Kusune, Jungmi Kwon, Kevin Lacaille, Chi Yan Law, Chin Fei Lee, Yong Hee Lee, Hyeseung Lee, Jeong Eun Lee, Sang Sung Lee, Dalei Li, Di Li, Hua Bai Li, Sheng Jun Lin, Sheng Yuan Liu, Hong Li Liu, Junhao Liu, Tie Liu, Xing Lu, Steve Mairs, Masafumi Matsumura, Brenda Matthews, Gerald Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nguyen Bich Ngoc, Nagayoshi Ohashi, Geumsook Park, Harriet Parsons, Nicolas Peretto, Felix Priestley, Tae Soo Pyo, Lei Qian, Ramprasad Rao, Jonathan Rawlings, Mark G. Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Hiro Saito, Giorgio Savini, Masumichi Seta, Yoshito Shimajiri, Hiroko Shinnaga, Mehrnoosh Tahani, Ya Wen Tang, Kohji Tomisaka, Le Ngoc Tram, Yusuke Tsukamoto, Serena Viti, Hongchi Wang, Jia Wei Wang, Anthony Whitworth, Jintai Wu, Jinjin Xie, Hsi Wei Yen, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Hyeong Sik Yun, Tetsuya Zenko, Yapeng Zhang, Chuan Peng Zhang, Guoyin Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Ilse De Looze, Philippe André, C. Darren Dowell, Stewart Eyres, Sam Falle, Jean François Robitaille, Sven Van Loo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic Fields in the Filamentary Structures of Serpens Main'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences