A Plausible Model for the Galactic Extended Red Emission: Graphene Exposed to Far-ultraviolet Light

Sheng Lung Chou, Wen Bing Shih, Min Zhen Yang, Tzu Ping Huang, Shu Yu Lin, Meng Yeh Lin, Wen Jian Huang, Che Men Chu, Wei Yen Woon, Yin Yu Lee, Yuan Pern Lee, Yu Jong Wu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations
Filter
Finished

Search results