A First Look at BISTRO Observations of the ρ Oph-A core

Jungmi Kwon, Yasuo Doi, Motohide Tamura, Masafumi Matsumura, Kate Pattle, David Berry, Sarah Sadavoy, Brenda C. Matthews, Derek Ward-Thompson, Tetsuo Hasegawa, Ray S. Furuya, Andy Pon, James Di Francesco, Doris Arzoumanian, Saeko S. Hayashi, Koji S. Kawabata, Takashi Onaka, Minho Choi, Miju Kang, Thiem HoangChang Won Lee, Sang Sung Lee, Hong Li Liu, Tie Liu, Shu Ichiro Inutsuka, Chakali Eswaraiah, Pierre Bastien, Woojin Kwon, Shih Ping Lai, Keping Qiu, Simon Coudé, Erica Franzmann, Per Friberg, Sarah F. Graves, Jane S. Greaves, Martin Houde, Doug Johnstone, Jason M. Kirk, Patrick M. Koch, Di Li, Harriet Parsons, Ramprasad Rao, Mark G. Rawlings, Hiroko Shinnaga, Sven Van Loo, Yusuke Aso, Do Young Byun, Huei Ru Chen, Mike C.Y. Chen, Wen Ping Chen, Tao Chung Ching, Jungyeon Cho, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Emily Drabek-Maunder, Stewart P.S. Eyres, Jason Fiege, Rachel K. Friesen, Gary Fuller, Tim Gledhill, Matt J. Griffin, Qilao Gu, Jennifer Hatchell, Wayne Holland, Tsuyoshi Inoue, Kazunari Iwasaki, Il Gyo Jeong, Ji Hyun Kang, Sung Ju Kang, Francisca Kemper, Gwanjeong Kim, Jongsoo Kim, Kee Tae Kim, Kyoung Hee Kim, Mi Ryang Kim, Shinyoung Kim, Kevin M. Lacaille, Jeong Eun Lee, Dalei Li, Hua Bai Li, Junhao Liu, Sheng Yuan Liu, A. Ran Lyo, Steve Mairs, Gerald H. Moriarty-Schieven, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nagayoshi Ohashi, Nicolas Peretto, Tae Soo Pyo, Lei Qian, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Jean Franois Robitaille, Giorgio Savini, Anna M.M. Scaife, Archana Soam, Ya Wen Tang, Kohji Tomisaka, Hongchi Wang, Jia Wei Wang, Anthony P. Whitworth, Hsi Wei Yen, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Chuan Peng Zhang, Guoyin Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Philippe André, C. Darren Dowell, Sam Falle, Yusuke Tsukamoto, Takao Nakagawa, Yoshihiro Kanamori, Akimasa Kataoka, Masato I.N. Kobayashi, Tetsuya Nagata, Hiro Saito, Masumichi Seta, Tetsuya Zenko

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Scopus citations

Search results

  • First-look analysis of {rho} Oph-A at 850um

    Kwon, J. (Creator), Doi, Y. (Creator), Tamura, M. (Creator), Matsumura, M. (Creator), Pattle, K. (Creator), Berry, D. (Creator), Sadavoy, S. (Creator), Matthews, B. C. (Creator), Ward-Thompson, D. (Creator), Hasegawa, T. (Creator), Furuya, R. S. (Creator), Pon, A. (Creator), Francesco, J. D. (Contributor), Arzoumanian, D. (Creator), Hayashi, S. S. (Creator), Kawabata, K. S. (Creator), Onaka, T. (Creator), Choi, M. (Creator), Kang, M. (Creator), Hoang, T. (Creator), Lee, C. W. (Creator), Lee, S. (Creator), Liu, H. (Creator), Liu, T. (Creator), Inutsuka, S. (Creator), Eswaraiah, C. (Creator), Bastien, P. (Creator), Kwon, W. (Creator), Lai, S. (Creator), Qiu, K. (Creator), Coudé, S. (Contributor), Franzmann, E. (Creator), Friberg, P. (Creator), Graves, S. F. (Creator), Greaves, J. S. (Creator), Houde, M. (Creator), Johnstone, D. (Creator), Kirk, J. M. (Creator), Koch, P. M. (Creator), Li, D. (Creator), Parsons, H. (Creator), Rao, R. (Creator), Rawlings, M. G. (Creator), Shinnaga, H. (Creator), Loo, S. V. (Contributor), Aso, Y. (Creator), Byun, D. (Creator), Chen, H. (Creator), Chen, M. C. (Creator), Chen, W. (Creator), Ching, T. (Creator), Cho, J. (Creator), Chrysostomou, A. (Creator), Chung, E. J. (Creator), Drabek-Maunder, E. (Creator), Eyres, S. P. S. (Contributor), Fiege, J. (Creator), Friesen, R. K. (Creator), Fuller, G. (Creator), Gledhill, T. (Creator), Griffin, M. J. (Creator), Gu, Q. (Creator), Hatchell, J. (Creator), Holland, W. (Creator), Inoue, T. (Creator), Iwasaki, K. (Creator), Jeong, I. (Creator), Kang, J. (Creator), Kang, S. (Creator), Kemper, F. (Creator), Kim, G. (Creator), Kim, J. (Creator), Kim, K. (Creator), Kim, K. H. (Creator), Kim, M. (Creator), Kim, S. (Creator), Lacaille, K. M. (Creator), Lee, J. (Creator), Li, D. (Creator), Li, H. (Creator), Liu, J. (Creator), Liu, S. (Creator), Lyo, A. (Creator), Mairs, S. (Creator), Moriarty-Schieven, G. H. (Creator), Nakamura, F. (Creator), Nakanishi, H. (Creator), Ohashi, N. (Creator), Peretto, N. (Creator), Pyo, T. (Creator), Qian, L. (Creator), Retter, B. (Creator), Richer, J. (Creator), Rigby, A. (Creator), Robitaille, J. (Creator), Savini, G. (Creator), Scaife, A. M. M. (Contributor), Soam, A. (Creator), Tang, Y. (Creator), Tomisaka, K. (Creator), Wang, H. (Creator), Wang, J. (Creator), Whitworth, A. P. (Creator), Yen, H. (Creator), Yoo, H. (Creator), Yuan, J. (Creator), Zhang, C. (Creator), Zhang, G. (Creator), Zhou, J. (Creator), Zhu, L. (Creator), André, P. (Contributor), Dowell, C. D. (Creator), Falle, S. (Creator), Tsukamoto, Y. (Creator), Nakagawa, T. (Creator), Kanamori, Y. (Creator), Kataoka, A. (Creator), Kobayashi, M. I. N. (Contributor), Nagata, T. (Creator), Saito, H. (Creator), Seta, M. (Creator), Zenko, T. (Creator), Tamura, M. (Creator), Matthews, B. C. (Creator), Kawabata, K. S. (Creator), Onaka, T. (Creator), Hoang, T. (Creator), Bastien, P. (Creator), Kwon, W. (Creator), Qiu, K. (Creator), Friberg, P. (Creator), Greaves, J. S. (Creator), Johnstone, D. (Creator), Kirk, J. M. (Creator), Koch, P. M. (Creator), Parsons, H. (Creator), Byun, D. (Creator), Chen, H. (Creator), Friesen, R. K. (Creator), Fuller, G. (Creator), Hatchell, J. (Creator), Kim, K. H. (Creator), Li, D. (Creator), Moriarty-Schieven, G. H. (Creator), Nakamura, F. (Creator), Nakanishi, H. (Creator), Richer, J. (Creator), Savini, G. (Creator), Wang, H. (Creator), Whitworth, A. P. (Creator), Zhang, C. (Creator), Andre, P. (Creator), Kataoka, A. (Creator) & Nagata, T. (Creator), Centre de Donnees Strasbourg (CDS), 2019

    Dataset