LMC NIR synoptic survey. V. NIR photometry of Miras

  • Lucas M. Macri (Contributor)
  • Shiyuan He (Contributor)
  • S. M. Kanbur (Contributor)
  • Wenlong Yuan (Contributor)
  • Chow-Choong Ngeow (Contributor)
  • Jianhua Z. Huang (Contributor)

Dataset

Search results