CCDC 631163: Experimental Crystal Structure Determination

  • Jye Shane Yang (Creator)
  • Jyu Lun Yan (Creator)
  • Chung Yu Hwang (Creator)
  • Shih Yi Chiou (Creator)
  • Kang-Ling Liau (Creator)
  • Hui-Hsu Tsai (Creator)
  • Gene Hsiang Lee (Creator)
  • Shie Ming Peng (Creator)

Dataset

Search results